•  

   V septembri 1965 vznikla výchovno-vzdelávacia ustanovizeň, ktorou sa začala písať história starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v meste Svidník.

   Na základe návrhu odboru školstva ONV v Bardejove v zmysle školského zákona č.186/1960 plenárne zasadnutie č. 393/12 ONV v Bardejove zriadilo dňom 20.septembra 1965 Osobitnú školu internátnu vo Svidníku. V uznesení sa uvádza: Rada ONV v Bardejove na návrh ústredného školského inšpektora Jozefa Blašku a riaditeľa Detského triediaceho domova v Košiciach Dr. Štefana Tatranského rozhodla, aby Detský domov a Osobitná škola internátna vo Svidníku tvorili jeden komplex pod spoločným riaditeľstvom, aby súrodenci s normálnym rozumovým vývojom v kombinácii s oligofrénnymi súrodencami boli vedení popri osobitných edukačných postupoch vo výchovnej časti tak, aby deti nestratili súrodenecké vzťahy.

   Osobitná škola internátna bola zriadená v budove, ktorá bola postavená v roku 1953 pre účely detského domova.

   Vyučovať sa v škole začalo 1. septembra 1965. Zakladajúcim riaditeľom sa stal Michal Kaliňák, ktorý bol súčasne riaditeľom Detského domova. Pedagogický kolektív tvorili učitelia: Jozef Kuchta, Ján Brenišin, Štefan Piroch a Mária Keselicová. Celkový počet žiakov bol 46. Vyučovalo sa v dvoch študovniach a dvoch väčších izbách, ktoré slúžili v dopoludňajších hodinách ako triedy a v popoludňajších hodinách pre výchovnú činnosť. Výchovno-vzdelávací proces bol sprevádzaný mnohými objektívnymi ťažkosťami. Chýbali učebnice, ako aj učebné pomôcky. Škola nemala telocvičňu. Telesná výchova sa vyučovala na svojpomocne upravenom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v jedálni.

   V novembri 1965 bola v priestoroch suterénu jedna miestnosť upravená na dielňu pre pracovné vyučovanie.

   Prvými vychovávateľkami boli p. Helena Krajňáková, Mária Vančišinová, Hana Marková, Helena Kačmárová a Mária Vrábľová. Starali sa o hygienu detí, ich ošatenie i prípravu na vyučovanie.

   Od začiatku fungovania školy učitelia a vychovávatelia dbali o rozvoj záujmov žiakov v krúžkovej činnosti. Začali pracovať spevácko-tanečný krúžok, fotokrúžok a krúžok šikovných rúk.

   V školskom roku 1965/1966 sa žiaci prvýkrát zúčastnili športových hier mládeže v Spišskej Novej Vsi.

   Koncom školského roka 1966/1967 bol pre žiakov usporiadaný výlet do Poľskej republiky, kde bola nadviazaná družba s Osobitnou školou - Szkola Podstovova Nr. 7 v Bebicy. Kontakty s touto školou sa udržali do roku 1990.

   V školskom roku 1967/1968 sa počet žiakov zvýšil na 74 a škola mala 8 tried. Ďalšie štyri triedy boli vytvorené zo štyroch najväčších izieb. Nastali zmeny v pedagogickom kolektíve. Pribudli ďalší učitelia a vychovávatelia. Funkciu zástupcu riaditeľa začal vykonávať p. Andrej Kuzmišín.

   Problémy materiálneho zabezpečenia neboli stále ešte doriešené. Škola tiež potrebovala nové priestory. Z toho dôvodu riaditeľ DD a OŠI vo Svidníku so súhlasom odboru školstva ONV Bardejov podal návrh Rade ONV v Bardejove na vybudovanie prístavby OŠI.

   1. augusta 1969 sa začala výstavba dvoch pavilónov, telocvične a kotolne. V rámci pracovného vyučovania a výchovnej činnosti sa žiaci podieľali pri výsadbe stromčekov, úprave živého plota a kvetinových záhonov v areáli školy.

   Situácia s učebnými pomôckami sa podstatne zlepšila v šk. roku 1970/1971, kedy školu začali zásobovať Učebné pomôcky Banská Bystrica.

   V školskom roku 1971/1972 OŠI Svidník nadviazala družobnú spoluprácu s OŠI Medzilaborce, ktorá spočívala vo výmene poznatkov a pedagogických skúseností v rámci spoločných metodických združení a organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí pedagógov a žiakov.

   V tom istom školskom roku začal vykonávať funkciu výchovného poradcu p. Piroch. Žiaci postupovali do osobitných učňovských škôl, alebo boli zaraďovaní priamo do pracovného pomeru.

   V júli 1972 vypukol na budove školy požiar, ktorý zničil škridlovú strechu. Nová strecha bola v auguste toho istého roku hotová.

   V školskom roku 1973/1974 sa počet žiakov zvýšil na 121. Keďže narastal i počet detí v detskom domove, bol podaný v septembri 1973 na odbor školstva vo Svidníku návrh na delimitáciu OŠI a DD.

   Dňa 1. januára 1974 sa OŠI vo Svidníku a DD vo Svidníku stali samostatnými organizáciami. Riaditeľom osobitnej školy zostal naďalej p. Michal Kaliňák, riaditeľom detského domova bol menovaný p. Jozef Paňko. Funkciu zástupcu riaditeľa OŠI začal vykonávať p. Juraj Miháľ a vedúceho výchovy p. Vasiľ Macko. Vo svojej práci učitelia dbali o to, aby žiaci získali bohaté vedomosti, zručnosti a návyky pre svoje budúce povolanie. Vychovávatelia pracovali so svojou výchovnou skupinou a venovali sa chovancom popri študijnej časti aj organizovaniu mimoškolskej činnosti pre kultúrny, spoločenský a telesný rozvoj detí. Preventívnu zdravotnú starostlivosť zabezpečovala zdravotná sestra. O bezproblémovú prevádzku zariadenia sa starali technicko-hospodárski a prevádzkoví pracovníci.

   24. apríla 1974 vznikla pri škole pionierska organizácia. Prvým skupinovým vedúcim bol p. Michal Maňko.

   Významným medzníkom v histórii školy bol 1. apríl 1975, kedy boli dobudované 2 školské pavilóny, telocvičňa a kotolňa na vykurovací olej. Do užívania osobitnej školy internátnej bol daný len jeden pavilón, kde sa presťahovalo 8 tried, kabinety, dielne, zborovňa, pracovne riaditeľa, zástupcu riaditeľa a kancelárie pre technicko-hospodárske pracovníčky. Do druhého pavilónu sa nasťahovala ľudová škola umenia a okresný dom pionierov a mládeže. Pôvodná budova školy zostala slúžiť ako internát a z pôvodných tried boli vytvorené denné izby pre popoludňajšiu mimoškolskú činnosť a prípravu na vyučovanie chovancov.

   Dňa 25. mája 1976 OŠI usporiadala Krajské kolo ŠHM, na ktorých sa zúčastnilo 210 žiakov z celého Východoslovenského kraja.

   Škola začala dosahovať pozoruhodné výsledky na športovom poli. Do roku 1989 v rámci ŠH žiakov osobitných škôl Východoslovenského kraja získala OŠI vo Svidníku 11 krát 1. miesto v celkovom hodnotení.

   V septembri 1976 vznikla Okresná psychologická poradňa vo Svidníku, ktorá nadobudla významnú úlohu pri depistáži a zaraďovaní žiakov do OŠI.

   V školskom roku 1978/1979 školu navštevovalo 126 žiakov. Vedenie školy vytvorilo dobré podmienky pre výučbu pracovného vyučovania. Okrem dvoch dielní (pre kovo a drevo) a školského pozemku bola vytvorená modelárska dielňa, krajčírska dielňa a cvičná kuchynka.

   V kuchynke si dievčatá osvojovali základy výživy a starostlivosti o domácnosť. Pri  realizácii úloh pracovného vyučovania žiaci získavali potrebné zručnosti pre praktický život.

   V novembri 1979 bola pri škole zriadená trieda materskej školy internátnej, ktorú začalo navštevovať 6 detí. Prvou učiteľkou OMŠ bola p. Ľudmila Ilečková.

   V septembri 1981 sa vedúcou výchovy v internáte stala p. Mária Kuzmišínová.

   V školskom roku 1982/1983 OŠI uzatvorila so Strojárňami potravinárskeho priemyslu vo Svidníku patronátnu zmluvu. Závod poskytoval škole autobus na výlety, odpadový materiál na pracovné vyučovanie a vianočné posedenia pre deti. Žiaci zabezpečovali kultúrny program na spoločenských akciách závodu.

   1. septembra 1985 po odsťahovaní Ľudovej školy umenia a Domu pionierov a mládeže aj druhý pavilón začal slúžiť potrebám osobitnej školy internátnej.

   V školskom roku 1987/1988 navštevovalo školu 269 žiakov v 19 triedach. Pedagogický kolektív sa rozrástol na 24 učiteľov a 20 vychovávateľov. Zlepšili sa kádrové, materiálne a priestorové podmienky vďaka čomu sa dosiahli pozitívne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.

   V novembri 1988 bola do funkcie riaditeľky OŠI odborom školstva ONV vo Svidníku menovaná p. Mária Čobirková.

   V školskom roku 1989/1990 sa začalo s rekonštrukciou  vnútorných priestorov internátu. Jedáleň a chodby boli obložené drevenými obkladmi. Zrekonštruované boli suterénne priestory internátu.

   V ďalšom školskom roku bolo realizované vonkajšie osvetlenie areálu školy a preasfaltované prístupové cesty a chodníky.

   1. septembra 1991 ako víťaz konkurzného konania sa  funkcie riaditeľa ujal Mgr. Jozef Oleár. Vedúcou výchovy sa stala p. Božena Brudňáková.

   V školskom roku 1992/1993 funkciu vedúceho výchovy prebral p. Vasiľ Macko.

   1. januára 1993 škola získala právnu subjektivitu a bola delimitovaná do zriaďovateľskej pôsobnosti Školskej správy Košice II. V tomto období boli nadviazané kontakty s nadáciou Úsmev ako dar. Deti s nariadenou ústavou výchovou sa začali zúčastňovať vianočných koncertov v Bratislave. Vo väčšej miere sa rozvíjala záujmová činnosť žiakov prostredníctvom získaných grantov, určených na rozvoj kultúrno-umeleckých aktivít detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

   1. februára 1993 boli vytvorené podmienky pre zriadenie triedy pre výchovu a vzdelávanie hlucho-slepých detí. Bola to prvá škola svojho druhu na Slovensku. V našom zariadení fungovala do roku 1995 pod vedením p. Šarišskej.

   V školskom roku 1995/1996 do funkcie vedúcej výchovy nastúpila p. Irena Darivčáková. V tom istom roku sa nadviazala spolupráca v rámci Euroregiónu Karpaty so Špeciálnou školou v Krosne, ktorá bola organizátorom športových hier pre mentálne handicapované deti. Na týchto hrách sa s veľkým úspechom zúčastňovali naši žiaci.

   V septembri 1996 funkciu zástupkyne riaditeľa začala vykonávať Mgr. Helena Harhajová. Reorganizáciou územno-správneho členenia a delimitáciou školy do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Prešove, znova nastala zmena vo vedení školy.

   1. februára 1997 bola poverená vedením OŠI vo Svidníku Mgr. Mária Čobirková. V septembri 1997 bola zrušená funkcia vedúceho vychovávateľa a zástupkyňou pre mimoškolskú a výchovnú činnosť sa stala Mgr. Anna Rodáková.

   15. novembra 1997 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Štefan Cupák.

   V apríli 1999 bola poverená vedením školy Mgr. Helena Harhajová.

   Ďalšia zmena na riadiacich postoch nastala začiatkom školského roka 1999/2000. Do funkcie riaditeľa školy bol vymenovaný Mgr. Vladimír Kaliňák, zástupcom riaditeľa sa stal Mgr. Jozef Oleár a vedúcou výchovy p. Ľudmila Ilečková.

   Začiatok školského roka 2000/2001 bol symbolický nielen oslavou 35. výročia založenia školy, ale aj zmenou názvu.

   Dňom 29. septembra 2000 s účinnosťou od 1.9.2000 Krajský úrad v Prešove vydal novú zriaďovaciu listinu školy s názvom Špeciálna základná škola internátna Svidník, čím bol názov Osobitná škola internátna zrušený.

   S účinnosťou od  1. septembra 2002 bola do siete škôl a školských zariadení zaradená Špeciálno-pedagogická poradňa pri ŠZŠI Svidník. Jej činnosť je výrazne pozitívnym prínosom v zabezpečovaní odbornej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spádovej oblasti miest Svidník, Giraltovce a Stropkov.

   Od septembra 2002 bola do funkcie vedúcej výchovy menovaná p. Mária Kuzmišínová.

   V školskom roku 2002/2003 boli vytvorené podmienky pre vzdelávanie detí s ťažkým mentálnym postihnutím a žiakov s kombinovaným postihnutím.

   Od marca 2003 slúži žiakom, zamestnancom a priateľom školy učebňa IKT s internetovým pripojením.

   V jeseni 2004 bolo v areáli školy za finančnej podpory Ministerstva financií SR vybudované viacúčelové ihrisko.

   Vo februári 2005 sa naša žiačka Žaneta Horváthová zúčastnila Zimnej špeciálnej olympiády japonskom Nagane, kde získala striebornú a bronzovú medailu v klasickom lyžovaní. Koncom roka 2005 boli rekonštruované sociálne priestory v internáte a v nasledujúcom roku na prízemí obidvoch pavilónov školy s bezbariérovým prístupom.

   V priebehu školského roka 2005/2006 bola rekonštruovaná zatekajúca plochá strecha školy na sedlovú s rozpočtovým nákladom 2,85 mil. Sk.

   Dňom 31. augusta 2006 v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa výkon ústavnej výchovy deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktoré boli umiestnené v ŠZŠI Svidník skončil. 47 detí s NÚV bolo delimitovaných do Detského domova Svidník a 10 detí do Detského domova Hostovice. Spolu s deťmi bolo do týchto zariadení delimitovaných 29 pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

   Od 2. septembra 2008 začala výchovno - vzdelávacia činnosť v Praktickej škole.

   S účinnosťou od 1. januára 2009 bola Krajským úradom v Prešove zriadená Spojená škola internátna Partizánska 52 so svojimi zložkami: Špeciálnou základnou školou, Špeciálnou materskou školou a Praktickou školou. Súčasťami ŠZŠ sú Školský internát, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Školské stravovacie zariadenie.

   V priebehu školského roka 2009/2010 boli vymenené okná na budovách školy, tiež vymenené teplovodné potrubie prepájajúce budovy s kotolňou. Škola sa zapojila do projektov Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl a Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (zriadené dve počítačové učebne). Prebehla rekonštrukcia fasády budovy internátu školy.

   V júni 2011 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Jozef Oleár, zástupcom riaditeľa sa stala Mgr. Jana Petnuchová.

   S účinnosťou od 1. decembra 2011 bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené Odborné učilište internátne ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej vo Svidníku. Výchovno-vzdelávací proces sa začal realizovať v školskom roku 2012/2013.

   V júni 2012 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Vladimír Kaliňák, zástupcom riaditeľa sa stal Mgr. Jozef Oleár. Bola vybudovaná prístavba - spojovací objekt, ktorým sa spojili pavilóny školy.

   V priebehu školských rokov 2013/2014 a 2014/2015 sa škola zapojila do projektov realizovaných MŠ VVaŠ a MPC, súvisiacich s modernizáciou edukačného procesu. Škola získala 8 interaktívnych tabúľ a ďalšie moderné didaktické prostriedky.

   V júni 2015 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 50. výročia založenia školy.

   Koncom roka 2017 boli realizované rekonštrukčné práce v telocvični z dôvodu odstránenia havarijného stavu podlahy a vykurovania.

   Dňa 1. septembra 2018 bol v našej škole zriadený Školský klub detí a Elokované pracovisko Praktickej školy, Fučíková 5, Giraltovce. Ďalej boli realizované rekonštrukčné práce šatní a spŕch v telocvični. Tiež bolo zakúpené nové motorové vozidlo.

   V dňoch 29. - 30. mája 2019 škola organizovala Celoslovenské športové hry chlapcov odborných učilíšť. Športových hier sa zúčastnilo 5 škôl a to OUI Nová Ves nad Žitavou, OUI Prešov, SŠI Snina, SŠI Stará Ľubovňa a SŠI Svidník.

   V súvislosti s opatrením proti šíreniu nového koronavírusu, vydaného MŠVVaŠ SR, bolo dňa 12. marca 2020 vyučovanie prerušené od 16. marca 2020 do 27. marca 2020. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. V čase od 30. marca 2020 do 31. mája 2020 bola prerušená výchovno - vzdelávacia činnosť z dôvodu pokračujúcej pandémie Covid-19, počas ktorej boli žiaci naďalej vzdelávaní dištančne prostredníctvom pracovných listov. Dňa 1. júna 2020 došlo k otváraniu škôl, vyučovanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. Od 26. októbra 2020 do odvolania prebiehal výchovno - vzdelávací proces v ŠMŠ a na prvom stupni ŠZŠ. Na druhom stupni ŠZŠ, OUI a PrŠ vzdelávanie žiakov prebiehalo dištančne. Dňa 1. decembra 2020 bolo obnovené vyučovanie v školskom prostredí.

   V septembri 2021 sa zástupkyňou riaditeľa stala Mgr. Jana Petnuchová.

   V dňoch 18. - 19. mája 2022 bola Spojená škola internátna vo Svidníku v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení organizátorom Celoštátnych športových hier chlapcov OU/OUI. Svoje zastúpenie mali tieto školy: Spojená škola internátna Svidník, Spojená škola internátna Snina, Spojená škola internátna Medzilaborce, Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou, Odborné učilište internátne Poprad, Spojená škola Spišská Nová Ves a Spojená škola internátna Stará Ľubovňa.

   Dňa 21. júna 2022 sa žiaci v spolupráci s dobrovoľníkmi svidníckej nemocnice zúčastnili aktivity „Kvet pre nemocnicu“ (skrášľovanie areálu nemocnice výsadbou kvetov). Školský rok bol ukončený ocenením úspešných žiakov.

   V dňoch 6. - 7. júna 2022 sa zamestnanci školy zúčastnili výletu na Oravu, kde navštívili Zuberec - múzeum Oravská dedina, Oravský hrad, Krušetnicu - múzeum kávy.

   28. marca 2023 pri príležitosti Dňa učiteľov bola Mgr. Nadežda Matkobišová ocenená RUSŠ v Prešove za dlhoročnú a obetavú špeciálno - pedagogickú starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

   V marci 2023 sa pri príležitosti Dňa učiteľov a upevňovania interpersonálnych vzťahov zamestnanci školy zúčastnili exkurzie v Chateau Viničky. Oboznámili sa so špecifikami Tokajskej oblasti, navštívili tokajské pivnice a ochutnali kvalitné víno.

   Dňa 1. septembra 2023 bola zriadená Výdajná školská jedáleň, Špeciálna materská škola internátna  a Odborné učilište internátne v Elokovanom  pracovisku, Fučíkova 5, Giraltovce ako súčasť Spojenej školy internátnej, Partizánska 52, Svidník.