• Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

    •  

     Komponent: Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

     Reforma/investícia: Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby – zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov

     Kód: 07R02-20-E01

     Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 realizované v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

     Profesijný rozvoj je proces rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca, získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. Upravuje ho zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

     Uskutočňuje sa prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Organizuje sa ako aktualizačné vzdelávanie, ktorého cieľom je podľa potrieb školy udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

     Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola.

      

   • Vyhodnotenie názorov účastníkov