• Hlavným cieľom našej školy je príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre ich začlenenie sa do spoločnosti
  • Ponúkame

    • Univerzálny prístup
    • Rovnaké príležitosti vo vzdelávaní s prihliadnutím na potreby žiakov
    • Priaznivá pracovná klíma
    • Odborne a vekovo vyvážený kolektív
    • Solídny imidž
    • V rámci mesta a regiónu
    • Vhodné situovanie školy
    • Blízkosť centra mesta a dopravnej infraštruktúry
    • Priestorové podmienky
    • Dve telocvične, dielne, kuchynky, počítačové učebne, hydromasážna miestnosť pre žiakov s telesným postihnutím, Snoezelen miestnosť, školský pozemok
    • Profesijná príprava
    • Po ukončení štúdia možnosť uplatnenia na pracovnom trhu
    • Celodenná starostlivosť
    • Internát umožňujúci žiakom zo vzdialenejších obcí ubytovanie, stravovanie a ďalšie zaopatrenie
    • Možnosti sebarealizácie
    • Široké spektrum mimovyučovacích záujmových aktivít pre žiakov
    • Príjemné prostredie
    • Relaxačné prostredie školského parku.
  • Škola v najlepších rokoch

   Vyučovať sa v škole začalo 1. septembra 1965
  • Partneri

   • MŠ VVaM SR
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • ZOUS
   • NP edIT
   • NP edIT
   • {#1508} 4
   • CVČ Svidník
   • CPP Svidník
   • Čítačkovo - digitálna knižnica
  • Počet návštev: 97723