•  

   Rada školy patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov školy. Riadi sa Štatútom rady školy.

   • Zloženie rady školy

   •  

    Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    Mgr. Olejárová Valéria - predseda Rady školy

    PaedDr. Fecková Božena

     

    Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

    p. Gladišová Jana

     

    Zvolení zástupcovia rodičov:

    p. Horváthová Denisa

    p. Kakúrová Nikola

    Mgr. Kleban Alexander

    p. Makulová Nikola

     

    Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

    Mgr. Halecká Mária

    Mgr. Jakubík Miloš

    Mgr. Piterová Lucia

    Mgr. Smetanková Mária

     

   • Dokumenty Rady školy pri SŠI Partizánska 52 Svidník