• Ciele výchovného poradenstva

   •  

    Poradenská činnosť

    Poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže

     

    Konzultačná činnosť

    Zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách stredoškolského štúdia a možnostiach voľby povolania

     

    Koordinačná činnosť

    Sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

     

   • Informácie pre rodičov a žiakov

   •  

    Výchovný poradca:

    Mgr. Ján Šelepec

     

    Kontakt:

    054 / 78 81 787

     

    Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov:

    streda 08.00 – 10.00

     

    Otázky súvisiace s profesijnou orientáciou môžu žiaci a rodičia konzultovať po dohode s výchovným poradcom aj mimo vymedzeného času.

   • Plán práce výchovného poradcu