• Záujmové vzdelávanie žiakov v rámci záujmových útvarov je zabezpečované v spolupráci s Centrom voľného času vo Svidníku. Aktívne pracujú záujmové útvary pod vedením zamestnancov CVČ Svidník a pedagógov školy.

    • Záujmové útvary

    •  

     Biblický útvar

     Učí žiakov prvé poznatky o Pánu Bohu a základné kresťanské pravdy. Pripravuje ich na prijatie sviatostí (krst, 1. sv. prijímanie, sviatosť birmovania). Žiaci sa zúčastňujú slávenia sv. omše. Podstatou je získavanie vzťahu k Bohu ako k svojmu Otcovi, ktorý nerobí rozdiely, odpúšťa a nekonečne miluje človeka.

     Hudobno - tanečný útvar

     Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Rozvíja hudobnosť žiakov spevom, hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby a pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. Zameriava sa na zlepšovanie vzájomných vzťahov, toleranciu a kultúru komunikácie medzi členmi útvaru.

     Športový útvar

     Zameraný na telesnú, technicko-taktickú, teoretickú a psychickú prípravu. Členovia sa pravidelne zúčastňujú atletických súťaží v rámci okresu, kraja, ale aj celoštátnych a medzinárodných súťaží. Šport prináša žiakom radosť, utužuje zdravie a predovšetkým upevňuje ich vzájomné vzťahy.